etusivu
uutisettapahtumakalenterihallitus, yhteystiedotnäin me toimimmeprojektitNamibia-tietouttalinkkejä
  Suomi-Namibia-Seuran säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomi-Namibia-Seura, ruotsiksi Samfundet Finland-Namibia. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena Suomi. Kansainvä1isissä yhteyksissä seurasta voidaan käyttää epävirallisesti nimitystä Finnish-Namibian Society.

2 §
Seuran tarkoituksena on toimia suomalaisten ja namibialaisten välisenä ystävyysyhdistyksenä ja tukea keskinäistä kanssakäymistä yhteiskunnallisella, taloudellisella ja kulttuurin alueella.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu Suomen ja Namibian väliseen kehitysyhteistyöhön, edistää alueellisten Suomi-Namibia-ystävyysyhdistysten muodostamista ja tukee niiden osallistumista kehitysyhteistyöhön, järjestää jäsenilleen tutustumismatkoja Namibiaan ja auttaa muita järjestöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään yhteistoimintaa Namibian ja namibialaisten kanssa. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia ja kokouksia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa asianmukaisella luvalla kustannustoimintaa, arpajaisia ja rahankeräyksiä, myydä merkkejä, käsityö- yms. tuotteita. Seura voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 §
Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt ja jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä paikallinen rekisteröity Suomi-Namibia-ystävyysyhdistys, jonka toiminta-alueena on yksi tai useampi kunta, ja joka sitoutuu noudattamaan Suomi-Namibia-Seuran sääntöjä. Kannatusjäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja haluaa tukea seuraa.

5 §
Äänioikeus seuran kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä. Yhteisöjäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

6 §
Seuran varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun sekä kannatusjäsenet kannatusjäsenmaksun vuosittain. Edellisessä momentissa mainittujen maksujen suuruuden vahvistaa seuran syyskokous aina seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7 §
Seuran syyskokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan sekä 6 - 10 varsinaista ja 3 - 10 varajäsentä. Ennen valintaa syyskokous tekee päätöksen lukumääristä. Hallituksen tehtävänä on seuran asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä:
1) edustaa seuraa ja panna toimeen seuran kokousten päätökset,
2) päättää seuran omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
3) pitää luetteloa jäsenistä,
4) valita varsinaisten jäsentensä keskuudesta kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtaja,
5) valita tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja vastuulla,
6) hoitaa seuran taloutta ja toimintaa lain, sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaan,
7) päättää tilit ka1enterivuosittain ja valmistaa kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä jättää tilit viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne hallitukselle lausunnon kera ennen kyseistä kevätkokousta,
8) valmistella seuran kokouksissa käsiteltävät asiat,
9) ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt sekä päättää näitä koskevista työsuhdeasioista,
10) huolehtia, että seuran tilien tarkkailu suoritetaan hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
11) muutenkin huolehtia ja vastata seuran asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaisesti.

8 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen muista jäsenistä on saapuvilla kokouksessa.

9 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

10 §
Seuran varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi - maaliskuussa ja syyskokous vuoden viimeisellä neljänneksellä hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Seuran kokoukset on kutsuttava koolle kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai julkaisemalla kutsu jossakin hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Jäsenen on saadakseen jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi jätettävä asiansa kirjallisesti hallitukselle, jonka on tuotava asia kevät- tai syyskokoukseen lausuntonsa kera. Kevätkokoukselle tarkoitettu asia on toimitettava hallitukselle ennen edeltävän joulukuun loppua ja syyskokoukseen tarkoitettu asia ennen edeltävän elokuun loppua.

11 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen laillisuus,
2) valitaan kokoukselle toimihenkilöt,
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4) esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
5) esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto,
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilinpäätös antavat aihetta sekä
7) käsitellään muut asiat, jotka hallitus on tuonut kokouksen käsiteltäviksi tai jäsen sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittänyt.

12 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen laillisuus,
2) valitaan kokoukselle toimihenkilöt,
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4) esitetään hallituksen katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja tileihin syyskuun loppuun saakka,
5) päätetään varsinaisten jäsenten sekä kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi,
6) vahvistetaan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle,
8) valitaan puheenjohtaja sekä 6 - 10 varsinaista jäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi,
9) valitaan hallitukseen 3 - 10 varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päätetään missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneenä olevien varsinaisten jäsenten tilalle,
10) valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä
11) käsitellään muut asiat, jotka hallitus on tuonut tai jäsen sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittänyt.

13 §
Seuran y1imääräinen kokous pidetään tarvittaessa, kun hallitus niin päättää. Hallituksen on aina viivyttelemättä kutsuttava koolle ylimääräinen kokous kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää saadakseen käsitellyksi erityisesti nimeämänsä asian. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 10 pykälässä on sanottu.

14 §
Päätökset seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

15 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, kun asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) asiaa käsiteltäessä annetuista äänistä.

16 §
Päätös seuran purkamisesta voidaan tehdä vain syyskokouksessa ja se on 1isäksi vahvistettava lähinnä seuraavassa kevätkokouksessa tai sitä ennen pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa, jota ei kuitenkaan saa pitää aikaisemmin kuin kahden kuukauden kuluttua purkamispäätöksen tehneestä syyskokouksesta. Purkamispäätöksen katsotaan syntyneen ainoastaan siinä tapauksessa, että asiaa kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Jos seura purkautuu, sen varat on käytettävä seuran tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi sen mukaan kuin purkautumisesta päättävä jälkimmäinen kokous tarkemmin määrää.

17 §
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
---